Geowłókniny GEOTESS® TC/PP są włókninami igłowanymi o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, produkowanymi na bazie specjalnie wyselekcjonowanego włókna polipropylenowego odpornego na działanie czynników środowiskowych. Nie zawierają żadnych związków toksycznych ani żywic, co sprawia że nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, a jednocześnie nie ulegają procesom rozkładu. Są szeroko stosowane w budownictwie wodnym, drogowym, kolejowym oraz inwestycjach związanych z ochroną środowiska – pełniąc funkcje: separacji i wzmocnienia, filtracji, drenażu i ochrony.

 

Geowłóknina GEOTESS barwy białej wytwarzana jest z ciętych włókien polipropylenowych, łączonych w procesie igłowania. Proces produkcji obejmuje również jednostronne kalandrowanie. Wyróżnia się 14 odmian geowłókniny GEOTESS oznaczonymi symbolami:
TC/PP 120, TC/PP 140, TC/PP 150, TC/PP 180, TC/PP 200, TC/PP 250, TC/PP 300, TC/PP 350, TC/PP 400, TC/PP 450, TC/PP 500, TC/PP 600, TC/PP 700, TC/PP 800
Liczba w symbolu odmiana określa nominalną masę powierzchniową w g/m.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

1)  Geowłóknina GEOTESS odmian TC/PP 120, TC/PP 140, TC/PP 150, TC/PP 180, TC/PP 200, TC/PP 250, TC/PP 300, TC/PP 350, TC/PP 400, TC/PP 450 jest przeznaczona w inżynierii komunikacyjnej do wykonywania warstw filtracyjno-rozdzielających, a w szczególności do:
a) separacji słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszania konsolidacji,
b) budowy dróg tymczasowych, leśnych, rolniczych, budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach gruntowo-wodnych,
c) wykonania warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym, pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni,
d) wykonania warstw podkładowych utrzymujących front pod geosiatki lub georuszty przy budowie wzmocnień skarp i nasypów,
e) osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich zamuleniem gruntem drobnoziarnistym

2) Geowłóknina GEOTESS odmian TC/PP 500, TC/PP 600, TC/PP 700, TC/PP 800, jest przeznaczona w inżynierii komunikacyjnej do osłony uszczelnień z geomembran przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wyboru odmiany geowłókniny GEOTESS do konkretnych zastosowań należy dokonywać na podstawie jej parametrów technicznych, kierując się zaleceniami projektanta i producenta.

Dane techniczne – plik do pobrania pdf

Warunki stosowania:

Efektywne wykorzystanie cech użytkowych geowłókniny GEOTESS wymaga indywidualnego zaprojektowania rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego z uwzględnieniem warunków geotechnicznych, technologicznych i eksploatacyjnych oraz określonych w tabeli danych technicznych geowłókniny GEOTESS.

 

GEOTESS TC/PP – funkcje

W przypadku budowy lotnisk, torowisk czy dróg – warstwa podłoża jest poddawana naprężeniom wynikającym z ich użytkowania oraz oddziaływaniu czynników atmosferycznych. Prowadzi to do powstawania pęknięć oraz do mieszania się ze sobą poszczególnych warstw gruntu – zmniejszających jego właściwości nośne. W konsekwencji powstaje ryzyko osuwania się konstrukcji ziemnych oraz koleinowania. GEOTESS® TC/PP przejmuje powstające naprężenia dynamiczne oraz powstrzymuje poszczególne warstwy podłoża przed wymieszaniem się – co znacznie wydłuża czas eksploatacji ciągów komunikacyjnych a jednocześnie zmniejsza ilość kruszywa potrzebnego przy ich budowie.

FUNKCJA : FILTRACJA

g07-Filtracja_ok

Geowłókniny GEOTESS® TC/PP zapobiegają migracji cząsteczek gruntu, umożliwiając jednocześnie swobodny przepływ wody oraz gazu. Migracja powoduje osłabienie parametrów nośnych gruntu i jego systematyczne wypłukiwanie co w konsekwencji może prowadzić do jego osuwania się. Właściwości filtracyjne GEOTESS-u TC/PP są szeroko wykorzystywane w inżynierii wodnej – przy budowie tam, zbiorników wodnych, regulacji rzek i innych pracach z zakresu hydroinżynierii. Utrzymują one skutecznie grunt pod geosiatkami lub/i georusztami w przypadku budowy nasypów czy też umacnianiu skarp.

FUNKCJA : DRENAŻ i OCHRONA

g09-drenaz

Środowisko naturalne jest bardzo podatne na zanieczyszczenia generowane przez naszą cywilizację – dlatego musi być szczególnie chronione w przypadku budowy zbiorników paliw płynnych, stacji benzynowych czy też składowisk odpadów komunalnych. Celem zapewnienie 100% ochrony przed przedostaniem się niebezpiecznych substancji do gruntu stosuje się GEOTESS® TC/PP. Stanowi skuteczną ochronę geomembran oraz folii przed mechanicznymi uszkodzeniami i wydostaniem się do środowiska naturalnego niebezpiecznych związków. Dodatkowo – dzięki stabilnej wodoprzepuszczalności – GEOTESS odprowadza ścieki i gazy powstające w składowiskach odpadów.

 

 

GEOTESS TC/PP – zastosowania przydomowe
Podjazd do garażu lub dojazd tymczasowy (budowa) – GEOTESS® TC/PP wydatnie poprawia parametry mechaniczne podłoża i w tym celu układana jest pomiędzy warstwami ziemi. GEOTESS przejmuje naprężenia mechaniczne generowane przez ciężki sprzęt budowlany podczas budowy domu, a w okresie późniejszym przez użytkowników posesji. W sposób trwały zapobiega zapadaniu się podłoża oraz jest najtańszym sposobem zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie budowy. Po wyłożeniu podjazdu tymczasowego geowłókniną GEOTESS® TC/PP – mamy przygotowany teren pod wyłożenie kostki brukowej lub wylanie podjazdu betonowego do garażu. Geowłókniny pozwalają zaoszczędzić kruszywo niezbędne do podbudowy drogi nawet o połowę.- bez utraty stabilności podłoża.

 

Chodniki i ścieżki wokół domu – GEOTESS® jest doskonałym materiałem konstrukcyjnym przy budowie dróg, chodników i tarasów wokół domu. Zapobiegając migracji cząsteczek gruntu do podbudowy, umożliwia jednoczesny, swobodny przepływ wody lub gazu.Migracja gruntu powoduje wypłukiwanie się piasku/żwiru pod wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, mróz) – i powoduje, że płyty chodnikowe zaczynają się chwiać, a tarasy są niestabilne. GEOTESS® stanowi również świetny materiał przy budowie kortów przydomowych, kładzeniu sztucznej murawy.

 

Drenaż opaskowy wokół elewacji budynków – GEOTESS® chroni instalację drenarską wokół budynku przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zamuleniem, w przeciwnym razie mogłyby występować podtopienia lokalne na działce oraz w samym budynku. Użycie geowłóknin sprawia iż system drenarski działa sprawnie i skutecznie odprowadza wodę nawet po wielu latach eksploatacji. Dodatkowo może on być montowany jako ochrona przez przebiciem foli kubełkowej stanowiącej izolacje elewacji budynku.

 

Baseny i oczka wodne – folie używane jako warstwa uszczelniająca w basenach lub oczkach wodnych są bardzo cienkie i podatne na przebicia mechaniczne. GEOTESS® chroni je przed przebiciem od strony zewnętrznej i wewnętrznej – zapewniając szczelność konstrukcji mimo zmiennych temperatur.

 

 

Zielone dachy – w warunkach miejskich, gdzie każdy m² jest na wagę złota GEOTESS® stanowi świetny materiał do konstrukcji zielonych dachów i tarasów, utrzymując – dzięki swym właściwościom filtracyjnym przy jednoczesnej dużej wytrzymałości na przebicie – grunt wraz z sadzonkami w stałym miejscu. Geowłókniny stanowią również świetny materiał w pracach ogrodniczych, polowych w ogrodzie.

 

Drenaż wokół przydomowych oczyszczalni ścieków – aby drenaż był skuteczny musi być drożny. Geowłóknina GEOTESS® zatrzymuje grunt (błoto, muł) przed przedostaniem się do warstwy drenarskiej wokół rur, który inaczej blokowałby działanie całego systemu. Stanowi tani i skuteczny sposób na wieloletnią eksploatację całego systemu .

 

GEOTESS TC/PP – zastosowania przemysłowe

 

Budowa ciągów komunikacyjnych – celem wzmacniania podłoża oraz separacji różnych warstw gruntu

 

 

 

Budowa i rekonstrukcja trakcji kolejowych – celem zapewnienia stabilności i właściwej geometrii torów.

 

 

 

Budowa wysypisk śmieci oraz stacji paliw – celem ochrony uszczelnień z geomembran przed uszkodzeniem mechanicznym.

Dodatkowo służą do drenażu ścieków i gazów powstające na powierzchni wysypisk śmieci.

 

 

Prace hydroinżynieryjne – celem wzmacniania podłoża oraz filtracji wody

 

 

 

Systemy drenarskie , chodniki i bieżnie – wszędzie tam gdzie chce się zapobiec mieszaniu ze sobą materiałów o różnych właściwościach i parametrach.

 

 

Budowa tuneli – celem wzmocnienia konstrukcji i stabilizacji podłoża

 

 

 

 

 

Geowłóknina GEOFORT 120 – 250 – dane techniczne

Parametr Metoda badania Jedn. 120 140 150 150

GRK3

180 200 220 250 250 GRK4
Gramatura PN – EN ISO 9864:2005 g/m2 120-12 140-14 150-15 167-17 180-18 200-20 220-22 250-25 278-28
Grubość (przy 2kPa) PN – EN ISO 9863-1:2005 mm 0,8±0,16 0,9±0,18 1,0±-0,2 1,1±0,22 1,2±-0,24 1,3±-0,26 1,4±-0,28 1,6±-0,32 1,6±-0,32
Wytrzymałość na rozciąganie II PN – EN ISO 10319:1996 /

Ap1 1998

kN/m 7,0-0,7 8,3-0,8 9,0-0,9 10-1,5 13,0-1,3 14-1,4 15-1,5 16-1,6 18-1,8
^ PN – EN ISO 10319:1996 /

Ap1 1998

kN/m 8,0-0,8 9,8-1,0 12-1,2 12,5-1,5 13,0-1,3 14-1,4 16-1,6 18-1,8 20,0-2,0
Wydłużenie w chwili zerwania II PN – EN ISO 10319:1996 /

Ap1 1998

% 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75±25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25
^ PN – EN ISO 10319:1996 /

Ap1 1998

% 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75±25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25
Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) PN – EN ISO 12236:2006 kN 1,45

-0,23

1,65

-0,25

1,75

-0,26

2,0

-0,30

2,2

-0,32

2,3

-0,34

2,5

-0,38

2,8

-0,42

3,2

-0,48

Wytrzymałość na przebicie dynamiczne PN – EN ISO 13433:2006 mm 32 +5 28+5 28+5 25+5 20+4 18+4 18+4 16+4 16+4
Wodoprzepuszczalność prostopadła (ΔH=50 mm) PN – EN ISO 11058:2002 mm/s 95-25 80-20 80-20 75-20 70-20 65-15 60-15 55-15 50-15
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie (i=1, 20kPa) PN – EN ISO 12958:2002 10-7 m2/s 14,5 13,5 13 19 8,7 20 21 23 24
Wielkość porów PN – EN ISO 12956:2002 μm 85 +/-25 85 +/-25 85 +/-25 80 +/-20 80 +/-20 80 +/-20 75 +/-20 75 +/-20 75 +/-20
Według norm europejskich: EN 13249:2005;      EN 13254:2005;      EN 13250:2005;     EN 13255:2005;     EN 13251:2005;
EN 13252:2005;      EN 13257:2005;     EN 13253:2005;     EN 13265:2005;

Geowłóknina GEOFORT 300 – 800 – dane techniczne

Parametr Metoda badania Jedn. 300 300 GRK5 350 400 450 500 600 700 800
Gramatura PN – EN ISO 9864:2005 g/m2 300-30 333-33 350-35 400-40 450-45 500-50 600-60 700-70 800-80
Grubość (przy 2kPa) PN – EN ISO 9863-1:2005 mm 1,8±0,36 1,8±0,36 2,0±-0,4 2,2±0,44 2,3±0,46 2,8±0,56 3,2±0,64 3,8±0,76 4,5±0,90
Wytrzymałość na rozciąganie II PN – EN ISO 10319:1996 /

Ap1 1998

kN/m 20,0-2,0 21,0-2,1 25,0-2,5 27,0-2,7 29,0-2,9 30,0-3,0 35,0-3,5 42,0-4,2 45,0-4,5
^ PN – EN ISO 10319:1996 /

Ap1 1998

kN/m 23,0-2,3 24,0-2,4 25,0-2,5 28,0-2,7 30,0-3,0 43,0-4,3 49,0-4,9 58,0-5,8 65,0-6,5
Wydłużenie w chwili zerwania II PN – EN ISO 10319:1996 /

Ap1 1998

% 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25
^ PN – EN ISO 10319:1996 /

Ap1 1998

% 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25 75+/-25
Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) PN – EN ISO 12236:2006 kN 3,4

-0,34

3,88

-0,38

4,0

-0,40

4,3

-0,43

5,0

-0,5

5,7

-0,57

7,0

-0,7

8,0

-0,8

8,5

-0,85

Wytrzymałość na przebicie dynamiczne PN – EN ISO 13433:2006 mm 12+3 12+3 10+3 10+3 8+3 6+2 4+2 4+1 4+1
Wodoprzepuszczalność prostopadła (ΔH=50 mm) PN – EN ISO 11058:2002 mm/s 40-10 40-10 40-10 30-8 28-7 26-6 24-5 22-5 20-5
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie (i=1, 20kPa) PN – EN ISO 12958:2002 10-7 m2/s 25 34 27,1 30 50
Wielkość porów PN – EN ISO 12956:2002 μm 75 +/-20 75 +/-20 70 +/-20 70 +/-20 70 +/-20 70 +/-20 70 +/-20 70 +/-20 70 +/-20
Według norm europejskich: EN 13249:2005;      EN 13254:2005;      EN 13250:2005;     EN 13255:2005;     EN 13251:2005;
EN 13252:2005;      EN 13257:2005;     EN 13253:2005;     EN 13265:2005;